វ៉ានដូ រ៉ូស ឡេយ័រ /១០០សែត

[carousel_slide id=’1506′]

វ៉ានដូ រ៉ូស ឡេយ័រ /១០០សែត

 • អាហារលំដាប់ថ្នាក់លេខ ០១
 • ទំងន់ក្នុងមួយកញ្ចប់ៈ ១០០
 • ចំនួនក្នុងមួយកេសៈ ២៤សែត
 • អាយុកាលៈ ១២ ខែ
 • ប្រទេសដើមៈ កូរ៉េខាងត្បូង

Barcode: 8809016761149 Category:
 • Description

Description

 • អាហារលំដាប់ថ្នាក់លេខ ០១
 • ទំងន់ក្នុងមួយកញ្ចប់ៈ ១០០
 • ចំនួនក្នុងមួយកេសៈ ២៤សែត
 • អាយុកាលៈ ១២ ខែ
 • ប្រទេសដើមៈ កូរ៉េខាងត្បូង