វង់ជីន ទឹកអាឆាំហេសស៊ែល/១.៥លីត

[carousel_slide id=’1506′]

វង់ជីន ទឹកអាឆាំហេសស៊ែល/១.៥លីត

 • ភេសជ្ជៈលំដាប់ថ្នាក់លេខ ០១
 • ចំនុះក្នុងមួយដបៈ ១.៥លីត
 • ចំនួនក្នុងមួយកេសៈ ១២ ដប
 • អាយុកាលៈ ១២ ខែ
 • ប្រទេសដើមៈ កូរ៉េខាងត្បូង

Barcode: 8801382123446 Category:
 • Description

Description

 • ភេសជ្ជៈលំដាប់ថ្នាក់លេខ ០១
 • ចំនុះក្នុងមួយដបៈ ១.៥លីត
 • ចំនួនក្នុងមួយកេសៈ ១២ ដប
 • អាយុកាលៈ ១២ ខែ
 • ប្រទេសដើមៈ កូរ៉េខាងត្បូង