នុងសុីម ចាំប៉ុង​ ខាប់

[carousel_slide id=’1506′]

នុងសុីម ចាំប៉ុង​ ខាប់

 • មីលំដាប់ថ្នាក់លេខ ០១
 • ចំនួនក្នុងមួយកញ្ចប់ៈ ១០១ ក្រាម
 • ចំនួនក្នុងមួយកេសៈ ១៦ កំប៉ុង
 • អាយុកាលៈ ០៦ ខែ
 • ប្រទេសដើមៈ កូរ៉េខាងត្បូង

Barcode: 8801043015745 Category:
 • Description

Description

 • មីលំដាប់ថ្នាក់លេខ ០១
 • ចំនួនក្នុងមួយកញ្ចប់ៈ ១០១ ក្រាម
 • ចំនួនក្នុងមួយកេសៈ ១៦ កំប៉ុង
 • អាយុកាលៈ ០៦ ខែ
 • ប្រទេសដើមៈ កូរ៉េខាងត្បូង