ខ្វាំងឈុន ស៊ីសិន ស៊ីវីដ ត្រេឌីសិនល/៥ក្រាម*៣កញ្ចប់

[carousel_slide id=’1506′]

ខ្វាំងឈុន ស៊ីសិន ស៊ីវីដ ត្រេឌីសិនល/៥ក្រាម*៣កញ្ចប់

 • អាហារលំដាប់ថ្នាក់លេខ ០១
 • ទំងន់ក្នុងមួយកញ្ចប់ៈ ៥ក្រាម x ៣កញ្ចប់
 • ចំនួនក្នុងមួយកេសៈ ២៤កញ្ចប់
 • អាយុកាលៈ ១២ ខែ
 • ប្រទេសដើមៈ កូរ៉េខាងត្បូង

Barcode: 8809275380037 Category:
 • Description

Description

 • អាហារលំដាប់ថ្នាក់លេខ ០១
 • ទំងន់ក្នុងមួយកញ្ចប់ៈ ៥ក្រាម x ៣កញ្ចប់
 • ចំនួនក្នុងមួយកេសៈ ២៤កញ្ចប់
 • អាយុកាលៈ ១២ ខែ
 • ប្រទេសដើមៈ កូរ៉េខាងត្បូង