ខ្វាំងឈុន រ៉ូស ស៊ីវីដ ហ្វរ ស៊ួស៊ី(10shts)/២០ក្រាម

[carousel_slide id=’1506′]

ខ្វាំងឈុន រ៉ូស ស៊ីវីដ ហ្វរ ស៊ួស៊ី(10shts)/២០ក្រាម

 • អាហារលំដាប់ថ្នាក់លេខ ០១
 • ទំងន់ក្នុងមួយកញ្ចប់ៈ (10shts)/២០ក្រាម
 • ចំនួនក្នុងមួយកេសៈ ១០០កញ្ចប់
 • អាយុកាលៈ ១២ ខែ
 • ប្រទេសដើមៈ កូរ៉េខាងត្បូង

Barcode: 8809275380181 Category:
 • Description

Description

 • អាហារលំដាប់ថ្នាក់លេខ ០១
 • ទំងន់ក្នុងមួយកញ្ចប់ៈ (10shts)/២០ក្រាម
 • ចំនួនក្នុងមួយកេសៈ ១០០កញ្ចប់
 • អាយុកាលៈ ១២ ខែ
 • ប្រទេសដើមៈ កូរ៉េខាងត្បូង