ខ្វាំងឈុន គ្រីសស៊ៃ ស៊ីវីដ ស្និកវាសាបិ/៣៥ក្រាម

[carousel_slide id=’1506′]

ខ្វាំងឈុន គ្រីសស៊ៃ ស៊ីវីដ ស្និកវាសាបិ/៣៥ក្រាម

 • អាហារលំដាប់ថ្នាក់លេខ ០១
 • ទំងន់ក្នុងមួយកញ្ចប់ៈ ៣៥ក្រាម
 • ចំនួនក្នុងមួយកេសៈ ២០កញ្ចប់
 • អាយុកាលៈ ១២ ខែ
 • ប្រទេសដើមៈ កូរ៉េខាងត្បូង

Barcode: 8809275387555 Category:
 • Description

Description

 • អាហារលំដាប់ថ្នាក់លេខ ០១
 • ទំងន់ក្នុងមួយកញ្ចប់ៈ ៣៥ក្រាម
 • ចំនួនក្នុងមួយកេសៈ ២០កញ្ចប់
 • អាយុកាលៈ ១២ ខែ
 • ប្រទេសដើមៈ កូរ៉េខាងត្បូង