ខ្វាំងឈុន គីមនឺរី កូរ៉េ គ្រីស្ពាយ ស៊ីវីដ ស៊ីហ្វូដ/៤០ក្រាម

[carousel_slide id=’1506′]

ខ្វាំងឈុន គីមនឺរី កូរ៉េ គ្រីស្ពាយ ស៊ីវីដ ស៊ីហ្វូដ/៤០ក្រាម

 • អាហារលំដាប់ថ្នាក់លេខ ០១
 • ទំងន់ក្នុងមួយកញ្ចប់ៈ ៤០ក្រាម
 • ចំនួនក្នុងមួយកេសៈ 2០កញ្ចប់
 • អាយុកាលៈ ១២ ខែ
 • ប្រទេសដើមៈ កូរ៉េខាងត្បូង

Barcode: 8809275380686 Category:
 • Description

Description

 • អាហារលំដាប់ថ្នាក់លេខ ០១
 • ទំងន់ក្នុងមួយកញ្ចប់ៈ ៤០ក្រាម
 • ចំនួនក្នុងមួយកេសៈ 2០កញ្ចប់
 • អាយុកាលៈ ១២ ខែ
 • ប្រទេសដើមៈ កូរ៉េខាងត្បូង