ខ្វាំងឈុន គីមនឺររិ រ៉ូសស៊ីវីដ ស៊ៃស៊ី/៤ក្រាម x ៣កញ្ចប់

[carousel_slide id=’1506′]

ខ្វាំងឈុន គីមនឺររិ រ៉ូសស៊ីវីដ ស៊ៃស៊ី/៤ក្រាម x ៣កញ្ចប់

 • អាហារលំដាប់ថ្នាក់លេខ ០១
 • ទំងន់ក្នុងមួយកញ្ចប់ៈ ៤ក្រាម x ៣កញ្ចប់
 • ចំនួនក្នុងមួយកេសៈ 24កញ្ចប់
 • អាយុកាលៈ ១២ ខែ
 • ប្រទេសដើមៈ កូរ៉េខាងត្បូង

Barcode: 8809395750024 Category:
 • Description

Description

 • អាហារលំដាប់ថ្នាក់លេខ ០១
 • ទំងន់ក្នុងមួយកញ្ចប់ៈ ៤ក្រាម x ៣កញ្ចប់
 • ចំនួនក្នុងមួយកេសៈ 24កញ្ចប់
 • អាយុកាលៈ ១២ ខែ
 • ប្រទេសដើមៈ កូរ៉េខាងត្បូង