សាុំយ៉ាុំង

 • You've just added this product to the cart:

  សាមយ៉ាង ប៉ូដាក ប៉ូគឹម ញ៉ុន (ឈីស)/កំប៉ុងធំ

  សាមយ៉ាង ប៉ូដាក ប៉ូគឹម ញ៉ុ ...

  0 out of 5
  • មីលំដាប់ថ្នាក់លេខ ០១
  • ចំនួនក្នុងមួយកញ្ចប់ៈ ១០៥ ក្រាម
  • ចំនួនក្នុងមួយកេសៈ ១៦ កំប៉ុង
  • អាយុកាលៈ ១២ ខែ
  • ប្រទេសដើមៈ កូរ៉េខាងត្បូង
 • You've just added this product to the cart:

  សាមយ៉ាង ប៉ូដាក ប៉ូគឹម តាំងញ៉ុន/កំប៉ុង

  សាមយ៉ាង ប៉ូដាក ប៉ូគឹម តាំ ...

  0 out of 5
  • មីលំដាប់ថ្នាក់លេខ ០១
  • ចំនួនក្នុងមួយកញ្ចប់ៈ ១២០ ក្រាម
  • ចំនួនក្នុងមួយកេសៈ ១៦ សែត
  • អាយុកាលៈ ១២ ខែ
  • ប្រទេសដើមៈ កូរ៉េខាងត្បូង
 • You've just added this product to the cart:

  សាមយ៉ាង ប៉ូលដាក ប៉ូគឹម ញ៉ុន (ឃឺររី)/កំប៉ុងធំ

  សាមយ៉ាង ប៉ូលដាក ប៉ូគឹម ញ៉ ...

  0 out of 5
  • មីលំដាប់ថ្នាក់លេខ ០១
  • ចំនួនក្នុងមួយកំប៉ុងៈ ១០៥ ក្រាម
  • ចំនួនក្នុងមួយកេសៈ ១៦ កំប៉ុង
  • អាយុកាលៈ ១២ ខែ
  • ប្រទេសដើមៈ កូរ៉េខាងត្បូង
 • You've just added this product to the cart:

  សាមយ៉ាង ប៉ូលដាក ប៉ូគឹម ញ៉ុន(ឃឺររី)/កញ្ចប់

  សាមយ៉ាង ប៉ូលដាក ប៉ូគឹម ញ៉ ...

  0 out of 5
  • មីលំដាប់ថ្នាក់លេខ ០១
  • ចំនួនក្នុងមួយកញ្ចប់ៈ ១៤០ ក្រាម X ៥កញ្ខប់ ក្នុងមួយសែត
  • ចំនួនក្នុងមួយកេសៈ ០៨ សែត
  • អាយុកាលៈ ១២ ខែ
  • ប្រទេសដើមៈ កូរ៉េខាងត្បូង
 • You've just added this product to the cart:

  សាមយ៉ាង ប៉ូលដាក ប៉ូគឹម ញ៉ុន(ឈីស)/កញ្ចប់

  សាមយ៉ាង ប៉ូលដាក ប៉ូគឹម ញ៉ ...

  0 out of 5
  • មីលំដាប់ថ្នាក់លេខ ០១
  • ចំនួនក្នុងមួយកញ្ចប់ៈ ១៤០ X ក្រាម ៥កញ្ចប់/សែត
  • ចំនួនក្នុងមួយកេសៈ ០៨ កញ្ចប់
  • អាយុកាលៈ ១២ ខែ
  • ប្រទេសដើមៈ កូរ៉េខាងត្បូង
 • You've just added this product to the cart:

  សាមយ៉ាង ប៉ូលដាក ប៉ូគឹម ញ៉ុន(ម៉ាឡា)/កញ្ចប់

  សាមយ៉ាង ប៉ូលដាក ប៉ូគឹម ញ៉ ...

  0 out of 5
  • មីលំដាប់ថ្នាក់លេខ ០១
  • ចំនួនក្នុងមួយកញ្ចប់ៈ ១៣៥ ក្រាម X ៥កញ្ខប់ ក្នុងមួយសែត
  • ចំនួនក្នុងមួយកេសៈ ០៨ សែត
  • អាយុកាលៈ ១២ ខែ
  • ប្រទេសដើមៈ កូរ៉េខាងត្បូង
 • You've just added this product to the cart:

  សាមយ៉ាង ប៉ូលដាក ប៉ូគឹម ញ៉ុន/កញ្ចប់

  សាមយ៉ាង ប៉ូលដាក ប៉ូគឹម ញ៉ ...

  0 out of 5
  • មីលំដាប់ថ្នាក់លេខ ០១
  • ចំនួនក្នុងមួយកញ្ចប់ៈ ១០៥ ក្រាម
  • ចំនួនក្នុងមួយកេសៈ ១៦ កញ្ចប់
  • អាយុកាលៈ ១២ ខែ
  • ប្រទេសដើមៈ កូរ៉េខាងត្បូង
 • You've just added this product to the cart:

  សាមយ៉ាង ប៉ូលដាក ប៉ូគឹម ញ៉ុន/កញ្ចប់

  សាមយ៉ាង ប៉ូលដាក ប៉ូគឹម ញ៉ ...

  0 out of 5
  • មីលំដាប់ថ្នាក់លេខ ០១
  • ចំនួនក្នុងមួយកញ្ចប់ៈ ១០៥ ក្រាម
  • ចំនួនក្នុងមួយកេសៈ ១៦ កញ្ចប់
  • អាយុកាលៈ ១២ ខែ
  • ប្រទេសដើមៈ កូរ៉េខាងត្បូង
 • You've just added this product to the cart:

  សាមយ៉ាង ប៉ូលដាក ប៉ូគឹម ញ៉ុន/កំប៉ុង

  សាមយ៉ាង ប៉ូលដាក ប៉ូគឹម ញ៉ ...

  0 out of 5
  • មីលំដាប់ថ្នាក់លេខ ០១
  • ចំនួនក្នុងមួយកំប៉ុងៈ ៧០ ក្រាម
  • ចំនួនក្នុងមួយកេសៈ ៣០ កំប៉ុង
  • អាយុកាលៈ ១២ ខែ
  • ប្រទេសដើមៈ កូរ៉េខាងត្បូង
 • You've just added this product to the cart:

  សាមយ៉ាង ប៉ូលដាក ប៉ូគឹម ញ៉ុន/សែត

  សាមយ៉ាង ប៉ូលដាក ប៉ូគឹម ញ៉ ...

  0 out of 5
  • មីលំដាប់ថ្នាក់លេខ ០១
  • ចំនួនក្នុងមួយកញ្ចប់ៈ ១៤០ ក្រាម X ៥កញ្ខប់ ក្នុងមួយសែត
  • ចំនួនក្នុងមួយកេសៈ ០៨ សែត
  • អាយុកាលៈ ១២ ខែ
  • ប្រទេសដើមៈ កូរ៉េខាងត្បូង
 • You've just added this product to the cart:

  សាមយ៉ាង ប៉ូលដាក ប៉ូគឹម(ហិរគុណពីរ)/កំប៉ុង

  សាមយ៉ាង ប៉ូលដាក ប៉ូគឹម(ហិ ...

  0 out of 5
  • មីលំដាប់ថ្នាក់លេខ ០១
  • ចំនួនក្នុងមួយកំប៉ុងៈ ៧០ ក្រាម
  • ចំនួនក្នុងមួយកេសៈ ៣០ កំប៉ុង
  • អាយុកាលៈ ១២ ខែ
  • ប្រទេសដើមៈ កូរ៉េខាងត្បូង
 • You've just added this product to the cart:

  សាុំងយ៉ាុំង ប៊ូលដាក បូកខេម ម្យូម (2x Spicy) / ខ្ចប់

  សាុំងយ៉ាុំង ប៊ូលដាក បូកខេ ...

  0 out of 5
  • មីកញ្ចប់លក់ដាច់បំផុត
  • ឯកតា / កញ្ចប់: 140g x 5 កញ្ចប់ / កញ្ចប់
  • អង្គភាព / ប្រអប់: 8 កញ្ចប់
  • អាយុធ្នាប់: 12 ខែ
  • ប្រទេសដើម: កូរ៉េខាងត្បូង