អាជីព

ដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងពង្រីកប្រតិបត្តិការរបស់យើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងកំពុងស្វែងរកបុគ្គលដែលមានសមត្ថភាពដើម្បីបំពេញតួនាទីរបស់យើងក្នុងការគាំទ្រប្រតិបត្តិការរបស់យើង។

តួនាទីតំបន់អ្នកជំនាញទីកន្លែងកាលបរិច្ឆេទបិទ
អ្នកលក់លក់និងទីផ្សារភ្នំពេញ 11 July 2018
ប្រធានផ្នែកលក់លក់និងទីផ្សារភ្នំពេញ11 July 2018

អ្នកដាក់ពាក្យសុំត្រូវតែបំពេញសំណុំបែបបទដាក់ពាក្យឱ្យបានត្រឹមត្រូវនិងបញ្ជូនវាទៅអ៊ីម៉ែល saleaoralfood@gmail.com

អ្នកដាក់ពាក្យសុំអាចដាក់ពាក្យសុំដោយផ្ទាល់ទៅក្រុមហ៊ុនផងដែរ

ការិយាល័យ AORALFOOD CO., LTD
#1209, St 1013, ភូមិ ពោងពាយ, សង្កាត់សែនសុខ, ខ័ណ្ឌ ភ្នំពេញថ្មី, ក្រុង ភ្នំពេញ, ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា.
សូមចងចាំថាយើងនឹងពិចារណាហើយជ្រើសរើសតែអ្វីដែលយើងត្រូវការ។
​Tel: 023 231 881~3 : Cambodia
Mobile Phone: 086 80 10 10 : Korea
Mobile Phone: 087 80 10 10 :Korea